Achtergrondsafscheiding

Privacyverklaring

Stichting Nederland Schoon (hierna ook: “wij” of “ons”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Stichting Nederland Schoon als verwerkingsverantwoordelijke gegevens die jou identificeren of verband met jou houden (hierna: ‘persoonsgegevens’) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of op diensten van derden.

Identiteit en contactgegevens

Stichting Nederland Schoon
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC Den Haag
070 – 304 20 80
www.nederlandschoon.nl

Privacy Officer

Naomi van Ooijen is de Privacy Officer van Stichting Nederland Schoon. Zij is te bereiken via info@nederlandschoon.nl.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Stichting Nederland Schoon voert onder meer campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek naar zwerfafval, adviseert bedrijven en organisaties bij hun zwerfafvalaanpak en faciliteert publieksacties rondom zwerfafval. Om onze diensten, actiefaciliteiten en campagnes te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor de aanmaak van een Supporter van Schoon-account, vragen wij je voor- en achternaam, geslacht en e-mailadres. Indien van toepassing, vragen wij ook de naam van je organisatie. Het invullen van een (zakelijk) adres en/of pasfoto is niet verplicht. Het is ook mogelijk om in te loggen op je account via verschillende social media-platforms (zoals Facebook en Twitter). Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze inlogmogelijkheid, worden er mogelijk persoonsgegevens met de betreffende social media-platforms gedeeld. Raadpleeg hiervoor het privacybeleid van de betreffende platforms.

Voor de inschrijving voor (een van) onze nieuwsbrieven, vragen wij een e-mailadres. Heb je jezelfhiervoor ingeschreven en/of (online) gebruik gemaakt van een van onze producten en/of diensten, dan kunnen wij je eveneens via servicemails incidenteel op de hoogte houden van nieuws betrekking hebbende op onze producten en/of diensten. Je kunt jezelf te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven en/of servicemails via een daartoe bestemde afmeldlink in de betreffende e-mail.

Gedurende je bezoek op een van onze websites slaan wij het Internet Protocol (IP)-adres van je computer of tablet op. Deze technische informatie gebruiken we om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, om technische storingen op te lossen en de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. Persoonlijk aangemaakte opschoonacties worden getoond op onze Supporter van Schoon-website, waarbij je voor- en achternaam en foto (voor zover door jou toegevoegd) zichtbaar zijn. Ditzelfde geldt voor persoonlijk toegevoegde ‘supportersverhalen’.

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Indien je van mening bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@nederlandschoon.nl. Wij verwijderen de informatie dan zo snel mogelijk.

Bewaartermijnen

Stichting Nederland Schoon bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan deze persoonsgegevens vereist zijn voor de doelen waartoe zij oorspronkelijk zijn verzameld. In je persoonlijke Supporter van Schoon-account kun je zelf je account verwijderen. De hieraan verbonden persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij deze gegevens (deels) langer bewaard mogen of moeten worden op grond van wettelijke bewaartermijnen. Indien je jezelf via een opt-out hebt uitgeschreven voor een van onze nieuwsbrieven, dan verwijderen wij de persoonsgegevens zo snel mogelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nederland Schoon deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening en voor zover hiertoe wettelijk verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (‘verwerkers’), sluiten wij een verwerkersovereenkomst, waarmee wij zorgvuldig gegevensgebruik en een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. Stichting Nederland Schoon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen en/of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Nederland Schoon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Met een Supporter van Schoon-account kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting Nederland Schoon en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een door jouw genoemde organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van je wettelijke rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door ons, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nederlandschoon.nl of Stichting Nederland Schoon, t.a.v. Privacy Officer, Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Stichting Nederland Schoon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Den Haag, april 2022

Delen